Home » photogallery » health-well-being »Kerala Tomato Flu: ভাৰতত পুনৰ এক ৰহস্যজনক ৰোগ! টমেটো ফ্লুৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৮০ টা শিশু! ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি?

Kerala Tomato Flu: ভাৰতত পুনৰ এক ৰহস্যজনক ৰোগ! টমেটো ফ্লুৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৮০ টা শিশু! ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি?

Tomato Fever among Kids: সংক্ৰমিত শিশুৰ বিলাহী আকৃতিৰ ফোঁহা হ'ব পাৰে, যাৰ ৰং ৰঙা।

  • |

শেহতীয়া বাতৰি