உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Bay Leaf: আপুনি ঘৰত মাত্ৰ এটা তেজপাত পুৰিব লাগিব ! শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখি আপুনি নিজেই আচৰিত হ'ব ...

    Bay Leaf: আপুনি ঘৰত মাত্ৰ এটা তেজপাত পুৰিব লাগিব ! শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখি আপুনি নিজেই আচৰিত হ'ব ...

    Burn a Bay Leaf: আমিষ, নিৰামিষভোজীৰ পৰা পায়সলৈকে - পাতৰ ব্যৱহাৰ সচৰাচৰ হয়। পাতৰ কোমল কিন্তু বেলেগ বেলেগ গোন্ধে ৰন্ধনত আন এক মাত্ৰা যোগ কৰে।