உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Monkeypox: এই অসুখৰ নাম কিয় হ'ল ‘মাংকীপক্স’? এই সংক্ৰামক ৰোগ কেনেকৈ বিয়পে?

    Monkeypox: এই অসুখৰ নাম কিয় হ'ল ‘মাংকীপক্স’? এই সংক্ৰামক ৰোগ কেনেকৈ বিয়পে?

    Monkeypox: এই সংক্ৰামক ৰোগ মাংকীপক্সৰ ফোহা স্পৰ্শ কৰিলে বা হাঁচি মাৰিলেও বিয়পিব পাৰে।