Home » photogallery » health-well-being »গাজৰৰ বাকলিবোৰ পেলাই নিদিয়াকৈ ৰন্ধাত ব্যৱহাৰ কৰিব, ৰাতিটোৰ ভিতৰত লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিব ...

গাজৰৰ বাকলিবোৰ পেলাই নিদিয়াকৈ ৰন্ধাত ব্যৱহাৰ কৰিব, ৰাতিটোৰ ভিতৰত লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিব ...

Carrot Skin : গাজৰৰ বাকলি পেলাই নিদিব, সেইবোৰ ৰন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব।

শেহতীয়া বাতৰি