உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Omicron and Eyesight: আপোনাৰ চকু হঠাতে ৰঙা হৈ পৰে নেকি ? Omicronৰ এই লক্ষণবোৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব ...

    Omicron and Eyesight: আপোনাৰ চকু হঠাতে ৰঙা হৈ পৰে নেকি ? Omicronৰ এই লক্ষণবোৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব ...

    শেহতীয়াকৈ, চকু বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে ক'ৰোনাৰ ফলত, চকুৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। (Omicron and Eyesight)।