உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »N95 Mask usage: ঠিক কিমান সময় আৰু কিমান বাৰ এখন N95 মাস্ক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? বিশেষজ্ঞসকলে কি কৈছে জানোঁ আহক...

    N95 Mask usage: ঠিক কিমান সময় আৰু কিমান বাৰ এখন N95 মাস্ক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? বিশেষজ্ঞসকলে কি কৈছে জানোঁ আহক...

    N95 Mask Usage: বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যদি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে N95 মাস্ক এখন এবাৰ নহয়, কেইবাদিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।