உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Health Tips: দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে গৰ্ভনিৰোধক পিল গ্ৰহণ কৰিলে গৰ্ভপাতৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় নেকি? জানি লওক

    Health Tips: দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে গৰ্ভনিৰোধক পিল গ্ৰহণ কৰিলে গৰ্ভপাতৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় নেকি? জানি লওক

    গৰ্ভনিৰোধক পিল গ্ৰহণক লৈ কিছুমান আশংকা আছে, সেয়া সঁচানে? (Health Tips)

    • |