Home » photogallery » health-well-being »Dry Fruitsএ কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰি শৰীৰক বহুতো মাৰাত্মক সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ! আজি আহাৰত যোগ দিয়ক ...

Dry Fruitsএ কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰি শৰীৰক বহুতো মাৰাত্মক সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ! আজি আহাৰত যোগ দিয়ক ...

কলেষ্টেৰলৰ স্তৰ সদায় নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে। আৰু ইয়াৰ বাবে, প্ৰথমতে, শৰীৰৰ পৰা বেয়া কলেষ্টেৰল আঁতৰাব লাগিব। আৰু শুকান ফল ইয়াক আঁতৰ কৰাত যথেষ্ট কাৰ্যকৰী।

শেহতীয়া বাতৰি