உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Food for Anxiety: Covid ৰ ভয়ত সকলো সময়তে আতংকিত হৈ আছে নেকি ? এই খাদ্যবোৰ খাওক, মন ভৰি যাব, হতাশাও দূৰ হ'ব ...

    Food for Anxiety: Covid ৰ ভয়ত সকলো সময়তে আতংকিত হৈ আছে নেকি ? এই খাদ্যবোৰ খাওক, মন ভৰি যাব, হতাশাও দূৰ হ'ব ...

    আপোনাৰ আহাৰত কিছুমান খাদ্য ৰাখিব যি আপোনাৰ মন ভৰাই তুলিব (Food for Anxiety)।