உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Causes behind low vision problem among children : আপোনাৰ সন্তানৰ চকু কি কি কাৰকে বেয়া কৰিব পাৰে জানি লওক ?

    Causes behind low vision problem among children : আপোনাৰ সন্তানৰ চকু কি কি কাৰকে বেয়া কৰিব পাৰে জানি লওক ?

    জীৱনশৈলীৰ সমস্যা, অত্যাধিক পৰ্দাৰ সময়কে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত এই সমস্যাটো ঘটিছে। (Causes behind low vision problem among children)