உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »লতা মংগেশকাৰ আৰু মহম্মদ ৰফিৰ মাজত যেতিয়া লাগিছিল কাজিয়া, ৪ বছৰ ধৰি একেলগে গোৱা নাছিল গান

    লতা মংগেশকাৰ আৰু মহম্মদ ৰফিৰ মাজত যেতিয়া লাগিছিল কাজিয়া, ৪ বছৰ ধৰি একেলগে গোৱা নাছিল গান

    লতা মংগেশকাৰৰ ওপৰত সময়ে সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠিছিল। এবাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ মৃদুভাষী আৰু নম্ৰ গায়ক মহান মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ সৈতে তেওঁৰ কাজিয়া হৈছিল। যুঁজখন গীতিকাৰসকলক দিয়া ৰয়েল্টীৰ বাবে হৈছিল।