உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Sara Tendulkar: কইনাৰ সাজত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কন্যা! কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি?

    Sara Tendulkar: কইনাৰ সাজত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কন্যা! কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি?

    Sara Tendulkar: যুৱৰাজ সিঙৰ পত্নী হেজেল কিচে ছাৰাৰ ছবিখনত এইদৰে মন্তব্য কৰিছে - তোমাক ৰাজকুমাৰীৰ দৰে দেখা গৈছে।