உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা-নিক জোনাছেই নহয়, বয়সৰ জোখাৰে সৰু এইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ স্ৱামী

    প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা-নিক জোনাছেই নহয়, বয়সৰ জোখাৰে সৰু এইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ স্ৱামী

    Celebrities who married older woman: ভাৰতৰ বহু ঠাইত এতিয়াও এজনী ডাঙৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাটো নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই ৰক্ষণশীল চিন্তাধাৰা কেৱল গ্ৰাম্য অঞ্চলতে নহয় চহৰীয়া লোকসকলৰ মাজতো দেখা যায়। অৱশ্যে, বহুতো পৰিয়াল ইয়াৰ ওপৰত উঠিছে।

    • |