உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Olaৰ পৰা Flipkart-ৰ মালিকসকলৰ পত্নীসকলৰ ৰূপ-লাৱণ্যই যিকোনো তাৰকা নায়িকাকো দিব পাৰে টক্কৰ

    Olaৰ পৰা Flipkart-ৰ মালিকসকলৰ পত্নীসকলৰ ৰূপ-লাৱণ্যই যিকোনো তাৰকা নায়িকাকো দিব পাৰে টক্কৰ

    এই ব্যৱসায়ীসকলৰ পত্নী দেখিবলৈ অতি সুন্দৰী, আচলতে তেওঁলোকৰ পত্নীসকল কোনো নায়িকাতকৈ কম ধুনীয়া নহয়!