உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Deepika Padukone : উৰ্ফি জাভেদক নকল! কাটআউট পোছাকত ট্ৰ’ল দীপিকা পাডুকণ

    Deepika Padukone : উৰ্ফি জাভেদক নকল! কাটআউট পোছাকত ট্ৰ’ল দীপিকা পাডুকণ

    Deepika Padukone : পোছাক যিমানেই দামী হওক, এই পোছাকে উৰ্ফি জাভেদৰ কথা মনত পেলাই দিলে নেটিজেনৰ।