உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news »সাৱধান! মাস্ক পৰিধান কৰিলে হ’ব পাৰে বিপদ!

    সাৱধান! মাস্ক পৰিধান কৰিলে হ’ব পাৰে বিপদ!

    দিনৰ পিছত দিন একেটাই মাস্ক পৰিধান কৰিলে হ’ব পাৰে ইনফেকছন।