Home » photogallery » business »Gold Price: সোণ, ৰূপৰ মূল্য এই সপ্তাহত বৃদ্ধি হৈছে, কিমান ব্যয়বহুল হৈছে জানক ...

Gold Price: সোণ, ৰূপৰ মূল্য এই সপ্তাহত বৃদ্ধি হৈছে, কিমান ব্যয়বহুল হৈছে জানক ...

এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য (Gold price) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৮০৪ টকা বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২,৩২৪ টকা বৃদ্ধি হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি