உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »শীঘ্ৰে বজাৰলৈ আহি আছে ৭ আসনৰ কাৰ Kia Carens, বুকিং ডেট আৰু ফিচাৰৰ বিষয়ে জনালে কোম্পানীয়ে

    শীঘ্ৰে বজাৰলৈ আহি আছে ৭ আসনৰ কাৰ Kia Carens, বুকিং ডেট আৰু ফিচাৰৰ বিষয়ে জনালে কোম্পানীয়ে

    Kia Carensৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে। SUVখনত মুঠ ৬টা এয়াৰবেগ থাকিব। ইয়াত SUV ESP, all-wheel disc brakes, ESP আৰু HHC লেন্স থাকিব।