உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »GST: কিছুমান সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটিৰ পৰিমাণ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা সলনি হ'ব, পৰীক্ষা কৰক ক'ত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব ?

    GST: কিছুমান সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটিৰ পৰিমাণ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা সলনি হ'ব, পৰীক্ষা কৰক ক'ত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব ?

    GST: একাধিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত জিএছটিৰ পৰিমাণ নতুন বছৰত বহুত সলনি হ'ব। অৰ্থাৎ অহা শনিবাৰৰ পৰা, কৰবাত যথেষ্ট ব্যয় হ'ব। কৰবাত আকৌ জিএছটিৰ ব্যয় হ্ৰাস পাইছে।