Home » photogallery » business »Gold Price Today: শুকুৰবাৰেও সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Price Today: শুকুৰবাৰেও সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

শুক্ৰবাৰে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণ ১৮০ টকা হ্ৰাস পাইছে। হ্ৰাসৰ সৈতে, শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫১,৭১৫ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি