Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

গুড ৰিটাৰ্ণ ৱেবছাইটৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, আজি ৰাতিপুৱা দিল্লীত ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৭,৬৫০ টকাৰ স্তৰত আছে। একে সময়তে, ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫১,৯৮০ টকাৰ স্তৰত উপনীত হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি