Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ কিনিম বুলি ভাবিছে যদি আজিয়েই কিনক ! আকৌ কমিল সোণ-ৰূপৰ দাম, জানক আজি কিমান হ'ল সোণৰ দাম ?

Gold Price Today: সোণ কিনিম বুলি ভাবিছে যদি আজিয়েই কিনক ! আকৌ কমিল সোণ-ৰূপৰ দাম, জানক আজি কিমান হ'ল সোণৰ দাম ?

MCXত পুৱা ৯.০৫ বজাত, সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৫৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫১,৭২১ টকা হয়। এই মূল্যটো ২৪ কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ।

শেহতীয়া বাতৰি