உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ কিনিম বুলি ভাবিছে যদি আজিয়েই কিনক ! আকৌ কমিল সোণ-ৰূপৰ দাম, জানক আজি কিমান হ'ল সোণৰ দাম ?

    Gold Price Today: সোণ কিনিম বুলি ভাবিছে যদি আজিয়েই কিনক ! আকৌ কমিল সোণ-ৰূপৰ দাম, জানক আজি কিমান হ'ল সোণৰ দাম ?

    MCXত পুৱা ৯.০৫ বজাত, সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৫৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫১,৭২১ টকা হয়। এই মূল্যটো ২৪ কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ।