Home » photogallery » business »সোণ, ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, সোণ আজি ৫৩ হাজাৰৰ ওচৰলৈ গৈছে, ৰূপৰ হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

সোণ, ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, সোণ আজি ৫৩ হাজাৰৰ ওচৰলৈ গৈছে, ৰূপৰ হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

শুক্ৰবাৰে, ফিউচাৰ বজাৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৭২০ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে, পুৱা ৯.১০ বজাত ইয়াৰ দাম ৪৯ টকা বৃদ্ধি হয়। আজি ৰূপৰ মূল্য ৪৯ টকা বৃদ্ধি হৈ ৬২,০৬২ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি