Home » photogallery » business »Gold Price Weekly: সোণ, ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি নে হ্ৰাস ? গোটেই সপ্তাহটোৰ বাবে বজাৰৰ অৱস্থা জানক ...

Gold Price Weekly: সোণ, ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি নে হ্ৰাস ? গোটেই সপ্তাহটোৰ বাবে বজাৰৰ অৱস্থা জানক ...

এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য (Gold Price) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪২ টকাৰ সামান্য বৃদ্ধি হৈছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১,৪০৫ টকা বৃদ্ধি হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি