Home » photogallery » business »Gold Price Weekly: সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি, ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! Gold-Silverৰ গোটেই সপ্তাহৰ বজাৰমূল্য জানক ...

Gold Price Weekly: সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি, ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! Gold-Silverৰ গোটেই সপ্তাহৰ বজাৰমূল্য জানক ...

Gold Price- এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য (Gold Prcie) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৪৯ টকা বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬০৫ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি