Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ-ৰূপ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ ! আকৌ দাম কমিছে সোণ আৰু ৰূপৰ, চাওক আজিৰ দাম ...

Gold Price Today: সোণ-ৰূপ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ ! আকৌ দাম কমিছে সোণ আৰু ৰূপৰ, চাওক আজিৰ দাম ...

ভাৰতীয় বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য (Gold Silver Price Down আজি হ্ৰাস পাইছে। MCXত সোণৰ দাম ০.৩ % হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৭১২ টকা হয়, আনহাতে ৰূপ ০.৬ % হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬৯,৯৭০ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি