உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ-ৰূপ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ ! আকৌ দাম কমিছে সোণ আৰু ৰূপৰ, চাওক আজিৰ দাম ...

    Gold Price Today: সোণ-ৰূপ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ ! আকৌ দাম কমিছে সোণ আৰু ৰূপৰ, চাওক আজিৰ দাম ...

    ভাৰতীয় বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য (Gold Silver Price Down আজি হ্ৰাস পাইছে। MCXত সোণৰ দাম ০.৩ % হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৭১২ টকা হয়, আনহাতে ৰূপ ০.৬ % হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬৯,৯৭০ টকা হয়।