Home » photogallery » business »Gold Price Today: আজি আকৌ দাম বাঢ়িল সোণৰ ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: আজি আকৌ দাম বাঢ়িল সোণৰ ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা MCXত ২৪ কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৫৭ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫০,৪০৫ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি