Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বৃদ্ধি পালে সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই পৰীক্ষা কৰক সোণ-ৰূপৰ দাম ...

Gold Price Today: আকৌ বৃদ্ধি পালে সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই পৰীক্ষা কৰক সোণ-ৰূপৰ দাম ...

MCXত আজি পুৱা ২৪ কেৰেটৰ বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ ভৱিষ্যত দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৩৯ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫০,৪৯৬ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি