உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজিও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

    Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজিও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

    Gold Price Today: MCXত 24-কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৫১ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৭৫৩ টকা হয়। এমচিএক্সত ৰূপৰ ভৱিষ্যত দাম ৰাতিপুৱা ৪৩৮ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬০,২১০ টকালৈ হ্ৰাস হয়।