Home » photogallery » business »Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজিও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজিও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: MCXত 24-কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৫১ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৭৫৩ টকা হয়। এমচিএক্সত ৰূপৰ ভৱিষ্যত দাম ৰাতিপুৱা ৪৩৮ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬০,২১০ টকালৈ হ্ৰাস হয়।

শেহতীয়া বাতৰি