Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ, খৰধৰ কৰক ! আকৌ দাম কমিছে সোণৰ, চাওক আজিৰ দাম ...

Gold Price Today: সোণ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ, খৰধৰ কৰক ! আকৌ দাম কমিছে সোণৰ, চাওক আজিৰ দাম ...

MCXত পুৱা ৯.৩৫ বজাত, সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২৭ টকা হ্ৰাস হৈ ৫১,৪২০ টকা হয়। যোৱা কেইদিনমানত সোণৰ মূল্য প্ৰায় ৩,৫০০ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি