Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ , পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ , পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

MCXত ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ দাম আজি পুৱা ২৪২টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত (Gold Price Today) ৫০,৯৫৭ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। সোণৰ এই মূল্য ৫ জুনৰ নিবিদাৰ ওপৰত আধাৰিত।

শেহতীয়া বাতৰি