Home » photogallery » business »Gold Price Today: নতুন বছৰত সোণ কিনাৰ সুন্দৰ সুযোগ ! জানক সোণৰ শেহতীয়া দাম কিমান ?

Gold Price Today: নতুন বছৰত সোণ কিনাৰ সুন্দৰ সুযোগ ! জানক সোণৰ শেহতীয়া দাম কিমান ?

Gold Price Today: নতুন বছৰত সোণ ক্ৰয় কৰাৰ এইটো এটা ভাল সময়। ২০২১ চনত সোণৰ মূল্য প্ৰায় ৪ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে। আজি বছৰৰ প্ৰথম সোমবাৰে সোণৰ মূল্য সামান্য হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি