Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে, MCXত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) পুৱা ৯.১০ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৭০ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৮৬৭ টকা হয়। আজি ৰূপৰ হাৰ ৩৬৮ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৮,৭৩৪ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি