Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

MCXত, আজি পুৱা ৯.১০ বজাত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৮০ টকা হ্ৰাস হৈ ৪৯,৩০০ টকা হৈছে। আজি, ৰূপৰ মূল্য  ৪০২ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৫৭,০৮৬ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি