Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েচন (IBJA)ৰ ৱেবছাইট অনুসৰি, বুলিয়ন বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) ১৩ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৮০৩ টকা লৈ হ্ৰাস পাইছে। যদি আমি ৰূপৰ কথা কওঁ, ই বুলিয়ন বজাৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬০৭ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৪,৪০২ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি