Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ ! সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে, আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য কিমান ?

Gold Price Today: ভাল খবৰ ! সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে, আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য কিমান ?

Gold-Silver Price Today- সোণ আৰু ৰূপৰ হাৰ মঙলবাৰে হ্ৰাস পাইছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণ ০.০৫ শতাংশ সস্তা হৈছে। এই হ্ৰাসৰ সৈতে সোণৰ আজি পুৱা ৪৮,২৭৭ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি