Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণ (Gold Price Today) ৪১ টকা সস্তা হৈছে। এই হ্ৰাসৰ সৈতে, সোণৰ মূল্য আজি ৰাতিপুৱা ৫১,৩৩০ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছিল।ৰূপৰ মূল্য (Silver Price Today) আজি ২২২ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি