Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ ! সোণ আৰু ৰূপ সস্তা, আজি কিমান ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ?

Gold Price Today: ভাল খবৰ ! সোণ আৰু ৰূপ সস্তা, আজি কিমান ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ?

Gold-Silver Price Today- বৃহস্পতিবাৰে সোণ আৰু ৰূপৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণ ৮২ টকা সস্তা হৈছে। সোণৰ (Gold price) আজি পুৱা ৯.০২ বজাত ০.১৭ শতাংশ হ্ৰাস হৈ ৪৯,২১০.০০ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি