Home » photogallery » business »Gold-Silver Price Today: সোণ ব্যয়বহুল-ৰূপ সস্তা ! ক্ৰয় কৰাৰ আগতে পৰীক্ষা কৰক ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া দাম ...

Gold-Silver Price Today: সোণ ব্যয়বহুল-ৰূপ সস্তা ! ক্ৰয় কৰাৰ আগতে পৰীক্ষা কৰক ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া দাম ...

Gold Price Today: আজি পুৱা MCXত ২৪ কেৰেটৰ বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ ভৱিষ্যত দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫০,৭৮১ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি