Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বুধবাৰে পুৱা MCXত ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য (Gold Price) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৮২০ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি