Home » photogallery » business »Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজিও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজিও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা MCXত ২৪ কেৰেটৰ বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৬১ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৫০৩ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি