Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

MCXত ৰাতিপুৱা ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৫৪ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৩৪৮ টকা হয়। 

শেহতীয়া বাতৰি