Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

MCXত পুৱা ২৪কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ ভৱিষ্যত দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১১৬ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,২৪৫ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি