Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

MCXত আজি ৰাতিপুৱা ২৪ কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত (Gold Price Today) ৫০,৬১০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি