Home » photogallery » business »Gold Price: ভাল খবৰ, সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! গোটেই সপ্তাহৰ বজাৰৰ খবৰ জানক ...

Gold Price: ভাল খবৰ, সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! গোটেই সপ্তাহৰ বজাৰৰ খবৰ জানক ...

ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সাপ্তাহিক সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে। ৰূপো সস্তা হৈ পৰিছে। এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য (Gold Price) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২২ টকাৰ সামান্য হ্ৰাস হৈছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩৯২ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি