Home » photogallery » business »Gold Price: সোণ সস্তা হৈছে, ৰূপৰ মূল্যও হ্ৰাস হৈছে ! গোটেই সপ্তাহৰ বজাৰৰ খবৰ জানক ...

Gold Price: সোণ সস্তা হৈছে, ৰূপৰ মূল্যও হ্ৰাস হৈছে ! গোটেই সপ্তাহৰ বজাৰৰ খবৰ জানক ...

Gold Price: এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৭৬ টকা হ্ৰাস পাইছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১৬২৯ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি