Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

MCXত (এমচিএক্স) পুৱা ২৪ কেৰেট সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৩০ টকা হ্ৰাস হৈ ৫১,৮৪৪ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি