Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ মূল্য সামান্য হ্ৰাস পাইছে , ৰূপৰ দামো সস্তা হৈছে ! আজি সোণ-ৰূপৰ দাম পৰীক্ষা কৰক ...

Gold Price Today: সোণৰ মূল্য সামান্য হ্ৰাস পাইছে , ৰূপৰ দামো সস্তা হৈছে ! আজি সোণ-ৰূপৰ দাম পৰীক্ষা কৰক ...

শুকুৰবাৰে সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৫৯২ টকা হয়, দিল্লীত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত সামান্য হ্ৰাস হয়।

শেহতীয়া বাতৰি