Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

আজি পুৱা MCXত  ২৪ কেৰেটৰ বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ ভৱিষ্যত দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১০ টকা হ্ৰাস হৈ ৫১,৩০০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে।