Home » photogallery » business »Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজি পুনৰ দাম কমিছে সোণ-ৰূপৰ ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই চাই লওক আজিৰ দাম ...

Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, আজি পুনৰ দাম কমিছে সোণ-ৰূপৰ ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই চাই লওক আজিৰ দাম ...

Gold Price Silver Rate Latest Updates Today 9 May 2022: শুক্ৰবাৰে ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ হাৰ সামান্য হ্ৰাস পাইছে। দহ গ্ৰাম সোণ সস্তা হৈ ৫১,২২৭ টকা হৈছে, আনহাতে এক কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ হাৰো হ্ৰাস পাইছে। ই এতিয়া ৬২,৩৯৩ টকাত বিক্ৰী হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি